مدیریت سایت

 

  

   alireza rahmatnia                رضا محمدی فر          حدیث یوسفی
       مهندس علی رضا رحمت نیا                              مهندس رضا محمدی فر                          حدیث یوسفی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                              نویسندگان سایت
        


     حسین جعفری     علی رضا بصیری     فرشته یارزمان     سعید امیری     وحید غفاری
            مهندس حسین جعفری                مهندس علی رضا بصیری                مهندس فرشته یارزمان                   مهندس سعید امیری                     مهندس وحید غفاری                      
 


     
                         
            در حال انتظار                                   درحال انتظار                                  در حال انتظار                            در حال انتظار                             در حال انتظار                      
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                           واحد IT  سایت 


    ابراهیم خصال           مجتبی تابش            محمد فرنیا            اردوان شام روشن
       مهندس ابراهیم خصال                            مهندس مجتبی تابش                             مهندس محمد فرنیا                           مهندس اردوان شام روشن

توسعه دهنده، کارشناس فنی و پشتیبانی                 مدیریت تیم                          طراح و کارشناس مارکتینگ                توسعه دهنده و کارشناس سئو    

وب تنان

گروه طراحی وب تنان